♥پست ثابت♥

 

یکی دوتانظرنوووووموووووووووخواااااااااااام...مردد

+ نوشته شده در یک شنبه 11 خرداد 1398برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 9:55 توسط سارا |

فرقـ ـی نـ ـدارد...

فرقـ ـی نـ ـدارد چـ ـه ساعـ ـت ازشبـ ـانه روز باشـ ــد...

صدایـ ـت را کـ ـه میشنـ ـوم...

خورشـ ـید دردلـ ـم طلـ ـوع میکنـ ـد...♥


♥زنــ ـدگی یعنــ ـی...♥

زنـ ـدگـ ــی یعـ ــنــ ـی...♥

دمـ تــ♥ــــو...♥

بازدم مــ♥ــن...♥

همیــ ـن...♥


اسفند...

هـــ ـروقتـ خواستــ ـی دلـ یه اسـ ـفندی رو بشــ ـکنی

یه چیــ ـز رو اصــ ـلا فراموشـ نکنـ ..

اینـــ ـکه هیچوقتـ ترمیــ ـمـ نمیــ ـشه..

 

اســ ♥ــفند ماهــ ـی کـ ـه باشــ ـی

هیشــ ـکی درکـ ـتـ نمیکـ ــنه..

 

اســ ♥ــفندی کـ ـه باشی

صـ ــبرتـ کـ ـه لبریزشــ ـه

فقـ ــط میــ ـگذری هـ ـرچنــ ـد کـ ــه واسـ ــتـ عـ ـزیز باشـ ـه..

 

پاییـــ ـز،منــ ـه اسـ ـفندی را عاشـ♥ــق میکــ ـند

وبارانـ مـ ـنـ را عاشـ♥ــق تـ ـر..

حــ ــالـ ببیــ ـنـ بارانـ پاییـ ـزی

بـ ـا یـ ـکـ اســ♥ـفندی چـ ــه میـ ـکند..؟!

 

اســـ ♥ـفندی کـ ـه باشــ ـی

خـ♥ـدا هـ ـواتوهمیـ ــشه

بیشـ ـتر از هـ ـمه داره چونـ

دلــ ـتـ کوچیــ ـکـ تر از11ماهه دیگـ ـشه!!

 

اســـ ♥ـفندی کـ ـه باشـ ــی

میشـ ــی ته تغـ ـاری خــ ♥ـدا!

 

اســـ ♥ـفندی کـ ـه باشـ ــی

بهتریــ ـن مشـ ــاوره واسـ ـه همـ ـه ای،

امـ ـا بـ ـه خودتـ کـ ـه میرسـ ـی نمیـ ـدونی

چـ ـی درسـ ـته چـ ـی غلـ ـط!!

 

اســـ ♥ـفندی کـ ـه باشـ ــی

دلـ ـتـ نـازکـ ـه و زودی میشـ ـکنه امـ ـا

دمـ نمیــ ـزنی و بازمـ میــ ـخندی..!!

 

اســـ ♥ـفندی کـ ـه باشـ ــی

گاهـ ـی خودتـ ـم نمیـ ـدونی چتـ ــه!

درکتـ خـ ـارجـ از تـ ـوانـ اطـ ـرافیانتـ میشـ ـه..!!

 

اســـ ♥ـفندی کـ ـه باشـ ــی

معنـ ــی سـ ـکوتـتـ رو فقـ ـط خودتـ میـ ــفهمی و بسـ !

 

اســـ ـفندی کـ ـه باشـ ـی

یـ ـه اهنـ ـگو اینــ ـقدر گوشـ میدی

تا جیــ ـغ هـ ـمه رو در بیـ ـاری!

 

اســـ ـفندی کـ ـه باشـ ـی

حواسـ ـتـ هستـ دلـ کسـ ـیو نشــ ـکنی وناراحتـ ـشـ نکنـ ـی،

هرچـ ــند به راحـ ــتی همیــ ـن کارو باهاتـ کـ ـرده باشنـ ..!!

 

اســـ ـفندی کـ ـه باشـ ـی رنگــ ـای مورد علاقتـ،

بیشـ ــتر تو مشــ ـکی وقــ ـرمز خلاصــ ـه میشـ ـه!

 

مـــ ـنـ یـ ـه اســ♥ــفندی امـ،

شخصیتـ عجیــ ـبی دارمـ،

درحـ ـالی که غرقـ درگــ ـریه امـ

دریـ ـکـ لحـ ـظه میتـ ـوانمـ خــ ـنده را

بـ ـه قـ ـهقـ ـهه ای بلنـ ـد تبــ ـدیلـ کنــ ـم در یـ ـکـ لحـ ـظه..

 

مـــ ـی توانـ ـمـ عاشـ♥ـقـ کسـ ـی باشـ ـمـ

که ازشـ متنفرمـ فقـ ـط منـ میتـ ـوانمـ وبسـ ..!!

 

فقـــ ـط کافـ ـیه بـ ـه چشمـ هـ ـای

یـ ـه اســ♥ـفندی نگـ ـاه کـ ـنی..

وقتــ ــی ناراحـ ــته لـ ـازمـ نیسـ ـتـ بهتـ بــ ـگه..

وقتــ ــی میخـ ـنده چشـ ــماشـ ــمـ میخـ ــنده..

وقتــ ــی عاشـ♥ــقه چشـ ـماشـ باهاتـ حرفـ میـ ــزنه..

 

فقـــ ـط یه اسـ♥ــفندی میتـ ـونه

با وجـ ـود قلـ♥ــبـ شکســ ـتش،

هـ ــمه ی قلـ♥ــبـ های شکســ ـته رو ارومـ کـ ـنه..

 

اســـ ♥ـفندی خــ ـیلی سـ ـــالاره..

همیــ ــشه تو بهتــ ــرین شرایـ ــط زندگیــ ـشـ بازمـ تنهاسـ ــتـ ..!

 

ولـــ ـی خـ ــمـ به ابــ ـرو نمیـــ ـاره...

+ نوشته شده در چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥S,M♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 1:49 توسط سارا |

غرور...

مــ ـن و تـــ ــو..یک روز

دسـ ــت در دســ ــت کسانی که دوستشان داریم یکدیگر را میبینیمــ..

آنــ روز..

نــ ـگاهمــ نکنــ!

کناریت حسـ ــودی میکند..

آنــ روز..به هیچکــ ـس نمی توانم چیزی بگویمـ!

تاوانــ دیدن چشـ ـمان زیبایت را..

حـ ــتی دیگر اشــ ـکـ ها همـ نمی توانند بدهند..

چــ ـون من زنــ زندگی مردی هستمــ ..

وتـ ــو رویای زنــ دیگــ ـری..

آنــ روز فقــ ـط خواهمـ شکسـ ــتــ"دوستتــ دارمــ هایتــ" چه شـ ــد؟

آنــ زنــ رویاهایتـــ ..

چــ ـگونه نگاهتــ کـ ـرد که عاشقشـ شدیـ؟!

آنــ روز مــ ـن خوشـ ــبختم..

اما..

عاشـ ـقـ نیستمــ ..

تــ ـوحسـ ــمـ را کشتیـ ..

دیگـ ـر نمیتوانمـ عاشـ ـقـ باشمـ!

تــ ـوکسی بودی که فکرنمیکردمـ حتی یکـ روز به فکرتـ نباشمـ ..

فقــ ـط گاهی کابوسـ میبینمـ ..

در اغوشـ کسی که عاشقمـ هستـ ارامشـ دارمـ ..

اما..

نمیدانمـ چــ ـرا گاهی در اغوششـ ارامـ نامتـ را زمزمه میکنمـ ..

تو همـ هنـ ــوز مرا میخواهی..

میــ ـدانمـ..!

آنـ روز به چشمانمـ نگاه نکنـ ..

پر از "اشــ ـکـ "استـ ..

کسی که دوستــ ـش دارمـ فکرمیکند سرمـ ــا خورده امـ ..

تـ ــومیدانی چه اشوبی ستـ در دلمـ ..

همسرتـ نامـ مرا صـ ــدا میزند!

با تعجــ ـبـ برمیگردمـ ..

تبریکـ !تو دیگر پــ ـدر شدیـ ..

دخــ ــتری همـ نامـ منـ ..

امـ ــا هنـ ــوز مغروری..

واینـ غرور توسـ ــتـ که نابود کـ ــرد دنیای زیبایمانـ را..

+ نوشته شده در چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394برچسب:جملات,جملات زیبا,,دل نوشته,عکس,عکس نوشته,عکس دختر تنها,,, ساعت 16:20 توسط سارا |

عشق ممنوعــ ـــ ــــ

هیییییس...!!!

به من دل نبندید...!!!

من دیگر توان ندارم...!!!

نگذارید با رفتار سرد و یخ زده ام...!!!

شما را از خود برنجانم...!!!

قلب من به روی هر احساسی بسته است...!!!

و روی ان حک کرده ام...!!!

"عشق ممنوع"...!!!

دیگر حتی اگر خودم هم بخواهم...!!!

نمی توانم کسی را دوست داشته باشم...!!!

من نمی توانم اجازه دهم کسی مرا مخاطب خاص خود صدا کند...!!!

من نمیخواهم در هیچ کجای این دنیا...!!!

قلبی برایم بتپد...!!!

وچشمی انتظارم را بکشد...!!!

چرا که رفتن را خوب یاد گرفته ام...!!!

من مسافر همیشگی نخواهم بود...!!!

من دل ازرده ام...!!!

نمیتوانم کسی را"عزیز دلم"خطاب کنم...!!!

احساسات من پژمرده است...!!!

درست است که سنی ندارم...!!!

اما دلم پیر شده است...!!!

در قلب من قفل است...!!!

و کلیدش...!!!

سال هاست که گم شده است...!!!

صبر کردن برای من...!!!

مثل صبر کردن...!!!

بالای جنازه ای ست...!!!

که دکترا...!!!

جواز دفنش...!!!

را صادر کرده اند...!!!

+ نوشته شده در دو شنبه 3 فروردين 1394برچسب:جمله,جملک,دلنوشته,عکس,تصاویر,تصاویردخترتنها,, ساعت 17:27 توسط سارا |

بــ ــدتریـــ ــن حــ ـال دنیــ ـا....

بــ ـــدتریــ ـن حـ ـال دنیــ ـا ایــ ــنه کــ ــه:

ادمـ ــ دلـ ـش "هیــ ــچی" نخـ ــواد!!

مـــ ـی فــ ــهمـ ــی چــ ـی مـ ـیـ ـگمــ؟؟!!

+ نوشته شده در پنج شنبه 28 اسفند 1393برچسب:جمله,جملک,دلنوشته,عکس,تصاویر,تصاویردخترتنها,, ساعت 22:40 توسط سارا |

گاهی....

گاهی دلمـ میخواهدخودمـ رابه خوابـ بزنمـ

وتوارامـ بیای بالای سرمـ وعاشقانه نگاهمـ کنی 

ومنـ چشمـ هایمـ رابازکنمـ وبگویمـ

پپپپـــــــــیییییـــــــخخخخخـــــ!!!!!!زبان درازی

+ نوشته شده در چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 12:48 توسط سارا |

بخشیدم...

همه ی کارهایتـ رابخشیدمـ جزآنـ تردیدآخرهنگامـ رفتنتـ

که هنوزمرابه برگشتنـ امیدوارنگه داشته..

+ نوشته شده در یک شنبه 8 تير 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 19:34 توسط سارا |

تنهایی یعنی...

تنهایی یعنی وقتی دلت خیلی گرفته میگردی

دنبال یکی ازادمایی که همیشه توهرشرایطی باهاشون

بودی تا یکم باهاش گپ بزنی اما میبینی هیچکس نیست،

اون وقت یه کاغذ وخودکار دستت میگیری ومیشینی

کنج اتاقت،شروع میکنی به نوشتن،

شروع میکنی به اشک ریختن،اونجاست که میفهمی

چقدرتنهایی..!

+ نوشته شده در شنبه 7 تير 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 15:59 توسط سارا |

درخت...

سیاه پوشیده بود،به جنگل امد،

استواربودم وتنومند،من راانتخاب کرد،

دستی به تنه ام کشید،تبرش رادراوردوزد،

به خودمی بالیدم،دیگرنمیخواستم درخت باشم،

اینده ی خوبی درانتظارم بود،سوزش تبرهایش

بیشتروبیشترمیشدکه ناگهانچشمش به درخت دیگری افتاد،

اوتنومندتربود،مرارهاکردبازخم هایم،

اورابردومن که نه دیگردرخت بودم،نه تخته سیاه مدرسه ای،

نه عصای پیرمردی،خشک شدم.

بازی بااحساسات مثل داستان تبرودرخت میمونه،

ای تبربه دست تامطمئن نشدی تبرنزن،

ای انسان تامطمئن نشدی احساس نریز،

زخمی میشود،درارزوی تخته سیاه شدن،خشک میشود!!!

+ نوشته شده در جمعه 6 تير 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 12:54 توسط سارا |

سلامتی....

سلامتی دختری که عاشق پاهای پیاده عشقش بود،

چون ماشین نداشت...

گریه

به سلامتی اونایی که دلشون ازیکی دیگه گرفته

ولی برای اینکه خودشونواروم کنن میگن بخاطرغروبه...

گریه

سلامتی اون لحظه ای که ازهمه دنیادلت گرفته 

نه کسی روداری باهاش دردودل کنی

نه دلت میخوادکسی روناراحت کنی

سکوت میکنی وتودلت میگی باشه قسمت منم این بود...

گریه

 

به سلامتی زندگی اگه خوش بگذره اسمش میشه خاطره

اگه پدرت دربیادودهنت صاف بشه اسمش میشه تجربه...!

گریه

 

به سلامتی قلبی که شکست ولی لبه هاش تیزنشد...

گریه

 

برای سلامتی اونایی که اسم ما داره توگوشیشون خاک میخوره....

گریه

 

به سلامتی اونایی که صدای خنده هاشون تا آسمون میرسه

ایناهمونایی اندکه گریه های ارومشون رو حتی بالشش نمی شنوه...

گریه

+ نوشته شده در دو شنبه 2 تير 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 17:21 توسط سارا |

ممنــــــــــــــــوع!!

ازاین به بعدحوالی من توقف ممنوع است!

اخلاقم گنده،به خودم مربوطه!!

غرورم ازحدگذشته،به خودم مربوطه!

تمام زندگیم خودخواهانس،زندگی خودمه!!

ازعده ای متنفرشدم،به خودم مربوطه!

دوس دارم تنهاباشم،حس خودمه!!

نمیخوام عاشق بشم،دل خودمه!

صدای خنده هام ازحدعادی بلندتره،خوشحالی خودمه!!

بایه تلنگربه هق هق می افتم،دردخودمه!

عده ای روفراموش میکنم،حافظه خودمه!!

حالم ازبعضی لحظه هابهم میخوره؟!حالت تهوع خودمه!

دلم میخواداین جوری باشم!!مجبوربه تحمل من نیستید!!

مهم نیس که ازبیرون چطوربه نظرمیام!

کسانی که درونم رامی بینندبرایم کافی اند!!

برای اونایی که ازروی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم...!

همین بیرون بمونندبراشون خوبه...من فقط برای خودمم...مال خودم....!!

صبورم،عجولم،سنگین،مغرور،راهت رابگیربرو...!

حوالی من توقف ممنوع است!...!

+ نوشته شده در یک شنبه 25 خرداد 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 21:51 توسط سارا |

:(

گاهی هوسـ میکنمـ شماره اتـ رابگیرمـ،

دوباره تپیدنـ اینـ قلبـ لعنتی رااحساسـ کنمـ،

خیلی وقتـ استـ دیگرهیچـ چیزآنرانمی لرزاند،

جزشوقـ دوباره شنیدنـ طنینـ صدای تو.!.!

+ نوشته شده در جمعه 23 خرداد 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 14:16 توسط سارا |

بدی هاتودوس دارم....!!

غلط میکنندکسانی که وقتی منـ باهاتـ قهرمـ،

وقتی صبرمـ لبریزمیشود،وقتی گریه میکنمـ،

میگویندفراموششـ کنـ،به کسی چه؟

منـ حتی بدی هاتو دوسـ دارمـ ....

:(

+ نوشته شده در دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 14:15 توسط سارا |

سلامتی روزی که............:(

_سلامتی روزی که تودهنـ رفیقامـ وعشقمـ حلواوخرماستـ...!!

وتودهنـ منـ یه مشتـ پنبه....!!!

♥-------------------------------------------------♥

_حرفـ هایمـ راهرگزکسی نفهمید،

فقط روزی مورچه هاخواهندفهمید،

روزی  که درزیرخاکـ گلویمـ رابه تاراجـ میبزند...!!

♥-------------------------------------------------♥

روی کفنم بنویسید:

موریانه ها زهرمارتان،

این تن که میخوریدپرازحسرت های شیرین بود...!

+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 1:12 توسط سارا |

هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس...!!

هیــــــــــــــــــــــسـ دخترهافریادنمیزنند....!!

هیـــــــــــــــــــــسـ دخترهابلندنمیخندند...!!

هیـــــــــــــــــــــسـ دخترهاحقی ندارند...!!

هیـــــــــــــــــــــسـ  دخترهابایدآرامـ زندگی کنند...!!

هیـــــــــــــــــــــسـ دخترهابایددردراتحملـ کنند...!!

هیـــــــــــــــــــــسـ دخترهابایدبسوزندوبسازند...!!

هیـــــــــــــــــــــسـ دخترهابایدظلمـ وحرفـ زورراقبولـ کنند...!!

فقـــــــــــــــــــــطـ به جرمـ دختربودنشانـ...!!

هیـــــــــــــــــــــسـ دخترهابایدتحملـ کنندواعتراضـ نکنند...!!

هیـــــــــــــــــــــسـ دخترهاحتی حقـ اینوندارندکه عکسشونـ روی آگهی ترحیمشونـ چاپـ بشه...!!

هیــــــــــــــــــــسـ دخترهابایدارامـ بمیرند...!!

:(

+ نوشته شده در یک شنبه 4 خرداد 1393برچسب:♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥, ساعت 23:31 توسط سارا |

--------------------!

خدایا...

اینـ بوددنیایی که بخاطرشـ به شکمـ مادرمانـ لگدمیزدیمـ؟!

-اینـ حالـ سگی منـ نتیجه ی گربه صفتی های توستـ....!

-مغروروخودشیفته نیستمـ ولی یادگرفتمـ که توزندگیمـ منتـ احدی رونکشمـ....!

-خداحافظ توفرهنگـ لغتـ منـ جوابشـ یکـ کلمه استـ:به سلامتـ...!

-خیلی سخته که بخوای بغضتـ رو مثـ ابـ خوردنـ بفرستی پایینـ

امایکدفعه اشکـ توی چشماتـ جاری بشه...!

-منـ هیچوقتـ واسه کسی شاخـ نشدمـ،

فقط شاخـ دراوردمـ ازشاخـ شدنـ بعضیا...!

-به بعضیابایدگفتـ:عزیزمـ ریاضیمـ ضعیفه نمیتونمـ ادمـ حسابتـ کنمـ....!

-نمیتونمـ ببخشمشـ!کسی که وسط خنده هاممـ وقتی یادشـ می افتمـ گریمـ میگیره...!

-به بعضیاباس گفتـ:توخیلی باکلاسی قبولـ ولی منـ همیشه عادتـ دارمـ کلاسوبپیچونمـ!

-نیمه گمشده نیستـ....نیمه گوربه گورشدسـ....!

-اگه سکوتـ میکنمـ فکرنکنـ حرفـ واسه گفتنـ ندارمـ....!

نه جانمـ،حرفامـ به سایزگوشتـ نمیخوره

جرمیخوری.....!

-کسی که محلـ سگـ نمیذاره...

مطمئنـ باشـ جایی دیگه دنبالـ یکی دیگه داره مثـ سگـ له له میزنه!

اینـ قانونـ طبیعته....!

-باوجودتوعشقـ درمنـ تغییرمعناداده استـ.....!

به لجنـ میکشی واژه هارا...!


می لرزم!!

تمامـ  تنمـ می لرزد..اززخمـ هایی که خورده امـ..!

منـ ازدستـ رفته امـ..

شکسته امـ می فهمی؟!به انتهای بودنمـ رسیده امـ..اما..!

هنوزامیدمـ راازدستـ نداده امـ چونـ خدارادارمـ.....


مغرورنیـــــــــستــــــــــــــمـ!!!!

مغرورنیــــــــــستـــــــــــمـ

فقط نیازی به حرف زدن باکسی رانمیبینمـ،

ازمن نرنجـ!من نه مغرورمـ نه بی احساسـ،

فقط دل خسته امـ،دل خسته ازاعتمادی بی جا..!

مراکه میشناسی؟!خودممـ ..مغرورنیـــــــستـــــــمـ!

خودخواهمـ ولی پرتوقعـ نیستمـ!رکمـ ولی دروغگونیستمـ!

ساکتمـ ولی لالـ نیستمـ!اگربرایتـ سنگینمـ بایکـ خداحافظی خوشحالمـ کنـ .

این روزهاشیـــــــشه شدمـ،زودمیشکنمـ اماناجورمیبرمـ!

من ادمـ سختگیری نیستمـ فقط ادمـ،سختـ گیرمی اورمـ ..

تلخـ است باورنبودنـ آنهایی که ادعای ماندنـ داشتند

                             و

سختـ استـ امروزباورآنهایی که ادعای ماندن میکنند...!!


دیوانه شده ام!!!

گریه امـ گرفته استـ،دیگرنمیدانمـ بایدبگریمـ؟!بایدبخندمـ؟!

نمیدانمـ چه بایدانجامـ دهمـ،گاهی آنچنانـ میخندمـ که انگارشادترازمنـ دردنیانیستـ،

گاهی آنچنانـ درلاکـ خودفرومیرومـ که انگارعزیزترینـ خویشـ را ازدستـ داده امـ.

به گمانم دیوانه شده ام!!


متاسفم!!

خدایابابتـ آنروزکه سرتـ دادکشیدمـ متاسفمـ!!

منـ عصبانی بودمـ برای انسانی که تومیگفتی ارزششـ رانداردومنـ پافشاری میکردمـ .


خنجر!!

رفیقـ!!پیراهنمـ رابالابزنـ!!کمرمـ رادیدی؟!!نترسـ چیزی نیستـ !

اینـ ها فقطـ جای خنجرند!منـ نفهمیدمـ دررفاقتـ چه شد!!ولی تومواظبـ باشـ !!


ایاهمچین پسراییم هنوزوجوددارن؟؟؟

پسر:سلامـ عزیزمـ چطوری؟

دختر:سلامـ گلمـ خیلی بد(باصدای پرازبغضـ وناراحتی)

پسر:چرا؟چی شده؟؟

دختر:بایدجداشیمـ .

پسر:چراااااااااااااا؟

دختر:یه خونواده ای من روپسندیدنـ واسه پسرشونـ،خونواده ی منمـ راضینـ(شروع کردبه گریه کردنـ)

الانمـ بایدازتـ تشکرکنمـ به خاطرهمه چیزوبایدگوشی روقطعـ کنمـ چونـ مادرپسره باید منـ روببینه...

پسر:اشکاتوپاک کنـ،تابهترجلوچشمـ بیای...چونـ مادرمـ نمیخوادعروسشـ روغمگین ببینه.!


خدا!

خدایانمیدانمـ میدانی دراینـ زمانه همه بااحساسـ عشقی که به آنها دادی قلبـ هارامیشکنندوخیانتـ میکنند!!!


خدایا!

خدایامنـ گناهی نکرده بودمـ که اینکـ قلبی شکسته درسینه دارمـ...گناه منـ چه بودکه بازیچه ی دستـ اینـ وآنـ بودمـ؟!هرکه امدبرروی قلبمـ پاگذاشتـ ورفتـ وحتی پشتـ سرشـ راهمـ نگاه نکرد!


به سلامتی

سلامتیـ رفیقی که وقتی بهشـ میگی دلمـ گرفته بیابریمـ بیرونـ فقط یکـ کلمه میگه ساعت چند؟!

به سلامتیـ مبصرکلاسـ دبستانمونـ که کتکـ روخوردولی نگفتـ کارکی بوده!

به سلامتیـ الاغـ که حداقلـ وقتی نوازششـ میکنی،یه عرعرواستـ میکنه!

به سلامتیـ هرکی که دلشـ واسه یه بی معرفتـ تنگـ شده..!!

به سلامتیـ اونی که میدونی هیچوقتـ نمیتونی بهشـ زنگـ بزنی ولی بازمـ دلتـ نمیاد شمارشوپاکـ کنی.

سلامتیـ اونایی که خودشونـ سنی ندارنـ ولی روزگاردلشونوپیرکرده.

به سلامتیـ اعتمادکه المثنی نداره،وقتی رفتـ دیگه رفتـ ...!

به سلامتیـ اونی که سیگارنمی کشه چونـ یه عمره داره اززندگی می کشه!!

سلامتیـ کسایی که توخاطراتمونـ ابدی هستنـ اماتوخاطرشونـ عددی نیستیمـ!!

به سلامتیـ اونی که باماراه نیومدامابرای دیگرانـ دوید!

سلامتیـ اونایی که همـ دلـ دارنـ همـ معرفتـ اماکسی روندارنـ!!

 


یادگرفته ام...

همه چیزرایادگرفته امـ!یادگرفته امـ که چگونه بی صدابگریمـ!یادگرفته امـ که هقـ هقـ گریه

 

هایمـ رابابالشمـ بی صداکنمـ!تونگرانـ نشو!!همه چیزرایادگرفته امـ!یادگرفتمـ که چگونه

 

باتوباشم بی انکه توباشی!یادگرفته ام نفسـ بکشم بدون تووبه یادتو!یادگرفته ام که چگونه

 

نبودنتـ رابارویای باتوبودنـ وجای خالی اتـ راباخاطراتـ باتوبودنـ پرکنمـ!تونگرانـ نشو!!همه

 

چیزرایادگرفته امـ!یادگرفته امـ که بی توبخندمـ!یادگرفته امـ بی توگریه کنمـ وبدونـ شانه

 

هایتـ!یادگرفته امـ که دیگرعاشقـ نشومـ به غیرازتو!یادگرفته امـ که دیگربه کسی دلـ نبندمـ

 

ومهمـ ترازهمه یادگرفته امـ که بایادتـ زنده باشمـ وزندگی کنمـ!اماهنوزیک چیزهستـ که

 

یادنگرفته امـ،یادنگرفته امـ که چگونه برای همیشه خاطراتتـ راازصفحه ی خاطراتت پاکـ کنم.


لحظه ی مرگم

لحظه ی مرگمـ تنهایکـ جمله به توخواهمـ گفتـ:رفتنـ اینـ گونه استـ،نه آنگونه که تورفتی...


اگه.........

اگه خیانتـ نکردمـ فکرنکنـ که نمی تونستمـ اتفاقاخیلی هادوروبرمـ بودنـ،اگه خوبـ بودمـ فکـ نکنـ خوبی ازخودتـ بود خوبی توذاتمـ بود،اگه بردمتـ بالا فکـ نکنـ چیزی بودی می خواستمـ همـ قدخودمـ شی،اگه تکـ پربودمـ،اگه دلموفقط به تودادمـ فکـ نکنـ توعالی بودی دلمـ راضی نمیشد،اگه واسه دیدنتـ لحظه شماری میکردمـ فکـ نکنـ خیلی شاخـ بودی به دلمـ که تنگـ بود احترامـ میذاشتمـ،اگه اگه اگه...خلاصه اگه حالادارمـ فراموشتـ میکنمـ فکـ نکنـ واسمـ اسونه خودتـ راه موندنـ روسختـ کردی که مجبوربشمـ اسونـ برمـ،بفهمـ .........